Politikat

Politikat e Bashkimit Evropian dhe Parlamentit përcaktohen në një masë të madhe, nga vlerat, objektivat dhe parimet e BE-së.
Për shkak se Bashkimi Evropian filloi si një komunitet ekonomik, politika ekonomike është ende një fushë e rëndësishme në BE. Bashkimi Evropian kërkon të angazhohet në bashkëpunim për të mbrojtur mjedisin. Në këtë mënyre, ajo kërkon të promovojë mbrojtjen e aseteve natyrore dhe të ndalë ndryshimet klimaterike.

Nga krijimi e deri më sot, fushat mbi të cilat shtetet anëtare kanë politika të përbashkëta kanë pësuar një rritje. Sot politikat e përbashkëta ekzistojnë pothuajse në të gjitha fushat si më poshtë:

Politika e Përbashkët për Çështjet Ekonomike dhe Monetare

Politika e Përbashkët Institucionale

Politika e Përbashkët për Çështjet Detare dhe Peshkimit

Politika e Përbashkët Bujqësore

Politika e Përbashkët për Ndihmat Humanitare dhe Mbrojtjen Civile

Politika e Përbashkët mbi Zgjerimin

Politika e Përbashkët për Mjedisin

Politika e Përbashkët për Mediat dhe Audiovizive

Politika e Përbashkët për Klimën

Politika e Përbashkët për Bilancin

Politika e Përbashkët për Qytetarin Evropiane

Politika e Përbashkët për Tregtinë

Politika e Përbashkët për Konkurrencën

Politika e Përbashkët mbi Mbrojtjen e Konsumatorit

Politika e Përbashkët mbi Kulturën

Politika e Përbashkët mbi të Drejtat e Njeriut

Politika e Përbashkët mbi Doganat

Politika e Përbashkët mbi Ekonominë dhe shoqëritë dixhitale

Politika e Përbashkët mbi Energjinë

Politika e Përbashkët mbi Bashkëpunimin në Drejtësi dhe Çështjet e Brendshme

Politika e Përbashkët mbi Sipërmarrjen

Politika e Përbashkët mbi Edukimin, Formimin profesional dhe Rininë

Politika e Përbashkët mbi Tregun e Përbashkët

Politika e Përbashkët mbi Punësimin dhe fushën Sociale

Politika e Përbashkët mbi Punët e Jashtme dhe Sigurinë

Politika e Përbashkët Rajonale

Politika e Përbashkët Fiskale

Politika e Përbashkët mbi Kërkimin dhe Zhvillimin Teknologjik

Politika e Përbashkët mbi Shëndetin Publik

Politika e Përbashkët mbi Sigurinë Ushqimore

Politika e Përbashkët mbi Hapësirën Ajrore

Politika e Përbashkët mbi Sportin

Politika e Përbashkët mbi Zhvillimin dhe Bashkëpunimin

Politika e Përbashkët për Transportin

Për më tepër

Buy now