Fondet IPA

Çfarë është IPA?

Instrumenti i Ndihmës së Para-Aderimit ose sic njihet ndryshe IPA,  është mjeti me anë  të cilit Bashkimi Evropian mbështet reformat e ndërmarra në vendet kandidate dhe potenciale kandidate. Më anë të fondeve IPA, BE-ja bën të mundur rritjen e konvergjencës ekonomike, institucionale dhe sociale të vendeve qe aspirojne anetaresimin ne BE. IPA mbeshtet zbatimin e reformave në procesin integrues.

Aktualisht, Shqipëria përfiton € 649.4 milion për periudhën 2014-2020 (IPA II) në fushat si: Demokracia dhe qeverisja; sundimi i ligjit dhe të drejtat themelore; mjedisi dhe veprimi klimatik; transporti; konkurrenca dhe inovacioni; edukimi, punësimi dhe politikat social; agrokultura (bujqësia) dhe zhvillimi rural.

Shqipëria  (EUR Million)

-2014-

-2015-

-2016-

-2017-

-2018-

-2019-

Demokracia dhe Qeverisja 157.2 66.3 223.5
Shqipëria  (EUR Million) -2014- -2015- -2016- -2017- -2018- -2019-
Demokracia dhe Qeverisja 157.2 66.3 223.5
Sundimi i Ligjit dhe të Drejtat Themelore 69.0 28.0 97.0
Mjedisi dhe Veprimi Klimatik 34.0 34.0 68.0
Transporti 18.0 38.0 56.0
Konkurrenca dhe Inovacioni 16.0 28.0 44.0
Edukimi, Punësimi dhe Politikat Social 19.0 50.0 69.0
Agrokultura (Bujqësia) dhe Zhvillimi Rural 40.0 52.0 92.0
Total 83.7 86.9 89.7 92.9 296.3 649.4

Për më shumë informacion në lidhje me Fondet IPA për Shqipërinë, ju mund të vizitoni faqen e mëposhtme: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/albania_en

Buy now